Protokoll fört vid årsmöte med Hult Östra Älgskötselområde 20100920

 

 1. Ordförande Niclas Moberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Till ordförande för mötet valdes Niclas Moberg och till sekreterare Peter Karlsson.
 3. Till att tillsammans med ordförande justera protokollet valdes Sven Sjökvist och Håkan Lövgren.
 4. Justering av vår röstlängd var ej aktuellt.
 5. Kallelsen godkändes.
 6. Vår kassör Kjell Oskarsson redogjorde för vår kassa och revisorerna godkände kassarapporten, vilket även mötesdeltagarna gjorde, (se bilaga 1).
 7. Mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 8. Omval av revisorer, d.v.s. Sven-Olof Eriksson och Göran Axelsson.
 9. Konstaterades att ingen förändring av styrelsen föreligger.
 10. Niclas Moberg omvaldes som ordförande för kommande år.
 11. Niclas redogjorde för vår älgobs och avskjutning 1999-2009. (Se vår hemsida).
 12. Niclas redogjorde även för våra s.k. nettoälgar.
 13. Vi gick igenom delar av Länsstyrelsens rekommendationer inför årets älgjakt.
 14. Styrelsen fick i uppdrag att utforma vår nya älgskötselplan 2010-2013.
 15. Inför årets älgjakt beslutades att vi följer vår älgskötselplan vad gäller tillåten avskjutning. Jakttider 11 okt - 31 jan.
 16. Beslutades att den viltrapportering som Jägareförbundet vill ha in i fortsättningen skall skickas in av respektive jaktlag.
 17. Beslutades att vi skall samla in käkar från vuxna älgar för åldersbestämning och att slaktvikter skall mätas för alla skjutna älgar.
 18. Vår kassör vill ha en kassaförstärkning varför beslutades att varje lag betalar 100 kr per påbörjat 500-tal hektar.
 19. Niclas redogjorde för SVA:s brev till oss angående organinsamling.
 20. Niclas fortsätter att arbeta med vår hemsida. Skicka gärna trevliga bilder som kan passa in.
 21. Ingemar Sjöberg från Länsstyrelsen redogjorde för propositionen för älgjaktsutredningen. Valda delar kommer inom kort på vår hemsida.

Vi diskuterade även spillningsinventering.

 1. Under övriga frågor beslutades att alla protokoll i fortsättningen kommer att redovisas på vår hemsida.
 2. Ordförande Niclas avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna.

 

Vid protokollet            Justeras

 

 

Peter Karlsson                 Niclas Moberg     Sven Sjökvist     Håkan Lövgren