Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 110208

 

Närvarande:

Håkan Lövgren                Robert Karlsson               Bengt Svahn

Torgny Johansson          Niclas Moberg                  Peter Karlsson

Åke Nilsson                     Tommy Axelsson             Karl-Gustav Axelsson

Weine Karlsson               Kjell Oskarsson                Bernhard Issal

 

1. Niclas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Vi noterade fällda älgar (se statistik på hemsidan) och diskuterade fallvilt och  

    påkört vilt.

 

3. Vi diskuterade älgobsen. Niclas har upptäckt att antalet totala jakttimmar har varit

    felräknade i många år varför vår statistik inte riktigt stämmer. Niclas korrigerar

    statistiken sedan 2005.

 

4. Niclas redogjorde för möte inför den nya älgförvaltningen, som skall börja att gälla

    jaktsäsongen 2012. Vi tillhör område 6. Anteckningar från mötet delades ut i

    samband med dagordningen.

 

5. Ett nytt jaktlag, Hällehult, 315 ha, har bildats inom älgskötselområdets arealer.

    Beslutades att ta in jaktlaget i älgskötselområdet.

 

6. Den nya älgskötselplanen diskuterades. Bl.a:

-          Fri kalvavskjutning med en årlig avstämning vid varje

styrelsemöte efter första älgjaktsveckan.

-          Jaktlagens tilldelning på tre år bestämdes.

-           

    Niclas fick i uppdrag att sammanställa den nya älgskötselplanen och

    lägga ut den på vår hemsida. Vi läser den och godkänner.

    Peter fick i uppdrag att skicka den till Sveaskog (markägare).

 

7. Vår kassör Kjell Oskarsson hade inte fått in avskjutningsavgifter från alla jaktlag,

     inte heller den extra avgift som skall täcka övriga utgifter.

     Åter igen måste vi påpeka att detta måste ske i rätt tid och med rätta uppgifter om

     ålder, vikt , kön, taggantal och var.

     Detta kan bli bättre om alla jaktlag framöver kan redovisa detta över Viltdata.

     Vad gäller inbetalade pengar MÅSTE Kjell även få ett kvitto.

 

8. Övrigt.

    Niclas vill att vi meddelar våra e-postadresser till honom.

    Nästa möte i augusti. Kallelse kommer.

    I skrivande stund ringer Niclas och meddelar att hela älgskötselområdet skall

    utföra rovviltsinventering söndagen den13 feb.

 

9. Niclas tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Peter karlsson