Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult östra Älgskötselområde 120905

 

Närvarande:

Åke Nilsson   K_gG Axelsson   Torgny Johansson   Niclas Moberg

Bengt Svahn   Tommy Axelsson   Gert-Ove Ekenmo   Robert Karlsson

Håkan Lövgren   Peter Karlsson   Kjell Oskarsson

Jan-Erik Johansson   S-O Eriksson   Jan Spjuth

 

 • Niclas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • Dagordningen godkändes. Dock beslutades att punkterna 6,7,8,11,12,14 som diskuterades, skall varje jaktledare informera sina jaktmedlemmar.
 • Till ordförande för mötet valdes Niclas och till sekreterare Peter
 • Vi diskuterade vilttillgång,  trafikdödade mm.
 • Vårens spillningsinventering  diskuterades och resultat utdelades likaväl som en kommentar från Niclas, där han bl.a. påpekar att många av spillningshögarna har lämnats av redan skjutna djur. En mera relevant vinterstam kanske ligger på ca. 12 älgar. (Hela länet ca.10).
 • Älgjaktresultat skall i fortsättningen lämnas till Magnus Bogren inom 2 veckor för varje fälld älg. Även älgobsen skall lämnas till Magnus. Allt detta skall ske per post. (Helst e-post,magnus.bogren@sodra.com)  Fällavgifter skall fortfarande gå över vårt konto som Kjell Oskarsson håller i. Glöm inte att skicka kvitto till Kjell, med uppgifter om var älgen är skjuten, när, kön, osv.
 • De nya fällavgifterna för oss är 750 kr för vuxen och 200 kr för kalv.
 • Vi kallas till möte med Älgförvaltningsgruppen torsdagen den 13 sept kl. 19.00. Plats: Ingatorps Bygdegård.
 • Eftersom vår Älgskötselplan är godkänd av Länsstyrelsen beslutades av styrelsen att vi följer avskjutning och tilldelning efter planen och följer de tider som länsstyrelsen har fastlagt.
 • Niclas nämnde att eftersom han har suttit som ordförande nu i åtta år är det dags att vi funderar på att låta någon ny kraft ta över.
 • Beslutades att hålla årsmötet söndagen den 23 sept. kl.18.00. Plats: Nytomtavallen i Hult. Meddela alla jägare. Beslutades även att hålla styrelsemöte måndagen den 22 okt. Kl.18.30. Plats Jl Bygg Eksjö. Detta räknas som kallelse.
 • Norra Parken, Södra Parken och Nödjehult-Kyrkan byter jaktledare. Se nya kontaktlistan. Niclas tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

      Vid protokollet

 

      Peter Karlsson