Protokoll fört vid styrelsemöte med Hult Östra Älgskötselområde 140908

Närvarande:

Niclas Moberg  Gert-Ove Ekenmo  Jan Spjuth  Åke Nilsson  Peter Karlsson

Jan-Erik Johansson  Tommy Axelsson  Karl-axel Axelsson  Weine Karlsson

Magnus Bogren  Robert Karlsson  Kjell Oskarsson  Magnus Andersson

  1. Magnus delade ut dagordningen och hälsade alla välkomna.
  2. Dagordningen godkändes.
  3. Till ordförande för mötet valdes Magnus.
  4. Till sekreterare valdes Peter.
  5. Vår älgskötselplan är godkänd efter viss justering av vår avskjutning .Förslag till tilldelning utdelades och diskuterades. Lista på tilldelade djur redovisades.

Styrelsen enades att följande rekommendationer skall föreläggas årsmötet:

Tilldelning Vuxna:

7 tilldelade (max 3 tjurar)

2 vuxna könsfördelning 50/50 år 1 och 2, år 3 3 vuxna, 1 tjur och 2 hondjur.

 

5 tilldelade (max 2 tjurar)

Max 2 vuxna/år könsfördelning 50/50  3:e djuret ett hondjur.

 

4 tilldelade ( max 2 tjurar)

Max 2 vuxna under 1 år (med könsfördelning 50/50) resterande 2 år 1 vuxen/ år.

 

2 tilldelade (Max 1 tjur)

Max 1 vuxen på två av åren, kvotering 50/50.

 

1 tilldelad

Valfritt djur under treårsperioden.

 

Tilldelade kalvar skall avskjutas jämt fördelade över treårsperioden dock ej över 50 % av total tilldelning på enskilt år.

 

Under denna punkt diskuterades även den vilttillgång som vi hade kännedom av.

 

6.Bestämdes att hålla årsmöte Söndagen den 28 sept kl 18.00 på Nytomtavallen.

 

7. Angående trafikdödat vilt eller övrig dödlighet fanns inga uppgifter.

 

8.Uppgifter om skjuten älg skall som vanligt skickas till Niclas inom två veckor.

9. Åldersbestämning av vuxna älgar sköter som vanligt Nicklas. Käkarna skall helst vara frusna.

 

10.Angående Kronhjortsskötselområde blir det en träff i Ingatorps Bygdegård 23 sept kl 19.00. Även Dov hjort kommer att diskuteras. Niclas deltar och även K-G Axelsson om han kan.

 

11. Nästa styrelsemöte bestämdes till 23 okt kl.18.30 JL-Bygg.

 

12. Kontaktlistan till Jaktledare skall justeras inför årets jakt.

 

13.Under övriga frågor bestämdes att vi skall fortsätta att räkna ” Nettoälgar, i synnerhet som hela Eksjökretsen är intresserade av hur vi gör det.

Älgobsen skall föras som vanligt och lämnas till Niclas inom föreskriven  tid. Blanketter utdelas vid årsmötet.

 

14. Efter fikapausen fanns inga övriga frågor och Magnus tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

Peter