Protokoll från styrelsemöte 20171029

Mötets syfte att stämma av inledande älgjakt

Alla ingående jaktlag representerades förutom Norra Parken, Hällehult och Kyrkan, rapportering från dessa lag gjord efter mötet vilket ligger till grund för den statistik som redovisas på hemsidan.

Jaktlagen gjorde en kort redogörelse för hur man har uppfattat älgstammen under inledande jakt

 • Havik-Norrsunda, har haft mer älg än tidigare år, även en kronhjort observerad
 • Nödjehult, jagat fyra dagar, två dagar utan att med hjälp av hundar få kontakt med älg mao lite älg men mycket vildsvin.
 • Södra Parken, jagat kort tid, upplever att dom haft mer älg än tidigare och bättre med kalv
 • Ödholmen har inte observerat älg
 • Holmen, mer älg än föregående år och mycket vildvin
 • Västra Ekås, älg som förväntat
 • Bogård, 3 jaktdagar med ca 25 deltagare, sett mycket lite älg, älgstammen på nedgång
 • Gummarp, som tidigare, vildvin vanligt förekommande
 • Dödringshult, som förväntat, gott om kalv, inga vildsvin
 • Kyrkan, jagat tre dagar och har skymtat en älg
 • Kongseryd, klar minskning av älgstammen, sett 6 olika älgar och skjutit tre av dessa, inga vildsvin
 • Hällehult, har haft gott om älg i förhållande till areal

Sammanfattningsvis stora variationer mellan ingående jaktlag, men generellt kan man nog betrakta som en något lägre numerär än föregående år.

Redovisning av Netttoälgar visar på oförändrad reproduktion gällande kalv/hondjur, det totala antalet nettoälgar har dock minskat med 10 % mot föregående år. Genom att älgjakten hade olika startdatum för ingående jaktlag och att ett olika antal jaktdagar ligger till grund för nettoälgarna så finns eventuellt en felkälla mot tidigare års redovisning.

Nettoälgarna redovisas på hemsidan tillsammans med en jämförelse av utförd spillningsinventering, både inventeringarna visar på samma resultat, att älgstammen har halverats på 7 år.

Avskjutning fram till 20171029 redovisades

Södra Parken sköt en vuxen älg utöver tilldelningen, styrelsen beslutade att denna överskjutning korrigeras till nästa års jakt. Södra Parken har mao förbrukat sin möjlighet att fälla en vuxen älg under säsongen 2018/19.

Styrelsen gav Martin Jarl att skicka in kronskötselplan till Länstyrelsen, styrelsen beslutade att kopiera tidigare plan gällande avskjutning, dvs 1 hjort, 2 hindar och 4 kalvar per år.

Kallelse till nästa möte sker efter avslutad jakt, kallelse via supertext och hemsida

Vid pennan Niclas Moberg