Styrelseprotokoll 2018-03-11 Hult Östra Älgskötselområde

Representanter för samtliga ingående jaktlag förutom Norra och Södra Parken närvarade

 1. Martin Jarl öppnade mötet och hälsade alla välkomma
 2. Martin Jarl valdes till ordförande för att leda kvällens möte
 3. Niclas Moberg valdes till sekreterare
 4. Närvarande jaktlag redogjorde kort för avslutad jaktsäsong, där den totala avskjutningen blev 5 tjurar, 5 hondjur och 17 kalvar.
  • Västra Ekås, snabbt avslut, tilldelade älgar sköts i jaktstarten, under vintern varit lite med älg utifrån observerade slag. Tillgången på vildsvin på väg upp
  • Kyrkan, lite observationer under jaktens påbörjan, skjutit två kalvar för enkelkor. Observerat vildsvin ingen kronhjort.
  • Hällehult, ganska lite slag under vintern, vildsvin finns på del av marken, ingen hjort observerad, gott om rådjur.
  • Marhult, ingen älg under hösten, nu under vintern älg på plats. Stor tillgång på vildsvin och kontinuerligt slag efter kronhjort.
  • Holmen, hel del vuxna älgar under hösten men dålig tillgång av kalv. Gris finns och spår efter kronhjort
  • Bogård, ont om älg, har skjutit en tiotaggare och tre kalvar, fick under februari en älgko påkörd som var dräktig med två kalvar
  • Gummarp, älg finns och flera observerades under vintern, jaktintresset inte varit stort efter det att man fick en älgtjur trafikskadad och avlivad. Mindre med vildsvin
  • Kongseryd, sparsamt med älg, det som varit observerat och skjutit finns på mindre del av arealen. Vildsvin finns
  • Dödringshult, betydligt mindre med älg under höst och vinter. Älgko hittades död under november, kalven går kvar i området. Vildsvin finns.
  • Södra Parken, har meddelat att man haft god tillgång på älg hela vintern
  • Sammanfattning, en vikande tillgång på älg och där vildvinen nu finns i varierande tillgång över hela älgskötselområdet. Kronhjorten finns sporadiskt på delar av området. Övrig dödlighet enligt ovan redovisat, två vuxna hondjur och en tjur.
 5. Beslutades att spillningsinventeringens resultat från ingående jaktlag skall vara Niclas tillhanda via brev eller mail senas 29/4, kartor finns tillgängliga på hemsidan
 6. Kassör Kjell Oscarsson fick ordet och kan konstatera trots årliga uppmaningar så fungerar inbetalning av fällavgifter/medlemsavgifter dåligt. Kjell kan inte härleda insatta pengar på kontot, vad det gäller eller ifrån det är inbetalt. Detta måste bli bättre !
 7. Kronskötselplan är inlämnad, Martin har haft styrelsens uppdrag. Sammanfattningsvis kan vi utgå ifrån att tilldelningen kommer vara oförändrad gentemot tidigare plan dvs. en hjort, två hondjur och fyra kalvar/år. Jakten som tidigare genom avlysningsjakt, rapportering via supertext och aktuellt resultat på hemsidan.
 8. Diskussioner kring jaktstarten för älg 2018. Samtliga överens om att starten skall vara gemensam över hela älgskötselområdet och där Martin fick i uppdrag att få till något gemensamt för hela älgförvaltningsområdet. Förslaget är att påbörja en lördag och många tycker att vi bör skjuta starten till lördagen 20 oktober, detta för att älgarna skall få tid för att brunsta färdigt, förflytta 5 dagar gör marginell påverkan.
 9. Niclas fick i uppdrag att redigera/uppdatera kontaktsidan
 10. Nästa styrelsemöte 19 augusti kl. 17.00, Nifsarpsskolan
 11. Martin avslutade mötet