Hult östra älgskötselområde

Årsmöte 2018-09-24 plats Nifsarpsskolan Eksjö

 

 

  • Martin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
  • Martin valdes till att leda mötet.
  • Till mötessekreterare valdes Tommy Axelsson.
  • Två justeringsmän valdes: Eilert Karlsson och Per Axelsson.
  • Dagordningen godkändes.
  • Kallelse till mötet godkändes.
  • Fastställande av röstlängd: Görs vid behov.
  • Martin redogjorde för verksamheten under det gångna året: Det hade varit 3 st styrelsemöten under året och samt ett gemensamt arbete med spillningsinventering, älgobs, beräkning nettoälgar.
  • Kassarapport fick vi ta del av genom vår kassör Kjell Oscarsson, Kjell poängterade problemet med inbetalningar, se övriga frågor.
  • Revisionsberättelse från våra revisorer. Göran Axelsson och Stefan Möller. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Göran Axelsson och Stefan Möller omvaldes på ett år till revisorer.
  • Martin Jarl omvaldes till ordförande på 1år.
  • Nicklas Moberg Magnus Bogren och Tommy Axelsson valdes in som arbetsgrupp för arbete med kommande älgskötselplan.
  • Göran Axelsson och Urban Jarl omvaldes till valberedning på 1år.
  • Martin redogjorde för avskjutningen säsongen 2017/18: 5 tjurar, 5 hondjur och 17 kalv.
  • Vi har genomfört en gemensam spillningsinventering där en inventeringsruta i ÄSO stack ut med ett resultat på 37 spillningshögar. På grund av att resultat var avvikande högt gjordes inventering om med ett resultat på 5 spillningshögar. Totala resultatet För ÄSO Hult Östra går från 9,79 älgar/1000 ha i vinterstam till 8,5 älgar/1000 ha i vinterstam.
  • Avskjutning 2018/19 är 13 Vuxna varav 5 tjurar 8 hondjur och 25 kalvar.
  • Fortsatt jaktåret 2018/19 tillämpas avlysningsjakt på tilldelade tjurar. Max 5 st tjurar ska skjutas/år så när 5 st tjurar är skjutna avblåses tjurskyttet för detta året. Rapporteringen kommer att ske via SUPERTEXT där alla jaktledare är anslutna. Ni kan läsa mer om denna funktion under övriga frågor.
  • Det är som tidigare godkänt att byta vuxet rakt av mot en kalv.
  • Jakttiden diskuterades av stämman och till 2019/2020 ska en samsyn arbetas fram av styrelse så ÄSOs alla lag börjar sin älgjakt samma datum. Myndighet bestämmer perioden då jakt på älg bedrivs men för en förvaltning för viltets bästa bör ÄSO ha samsyn så att trender kan mätas och följas.
  • Nedan start av älgjakt respektive lag 2018/19 samt vilka som var representerade på årsmöte.
  • Bogård Havik 20 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Kongseryd 20 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Norra Kronparken 15 Oktober. Var inte representerade på årsmöte.
  • Havik Norrsunda 22 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Södra Kronoparken 15 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Dödringshult 20 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Västra Ekås 15 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Nödjehult 22 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Gummarp 13 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Kyrkan start av jakt fanns inte vid tillfället känt. Var inte representerade på årsmöte.
  • Ödholmen 20 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Hällehult 13 Oktober. Var inte representerade på årsmöte.
  • Holmen 20 Oktober. Representerade på årsmöte.
  • Stämman kom överens om att vid styrelsemöte och årsmöte ska varje lag vara representerade.
  • Stämman kom överens om att fortsätta med nettoälgsräknandet. Och detta ska göras de 7 första jaktdagarna oavsett när laget börjar sin älgjakt. Statistiken samlas in och redovisas på avstämningsmötet.
  • Ett avstämningsmöte ska hållas den 28 okt kl 17,00 på Nifsarpsskolan.
  • Älgobsblanketten finns på vår hemsida att skriva ut.
  • Käkar från vuxna samlas in och överlämnas till Niclas Moberg frusna och så rena som möjligt.
  • Skjutna älgar ska inrapporteras till Niclas Moberg snarast möjligt med uppgifter om vikt, kön, datum och hängningstid. Eventuellt utlägg, taggantal på stora tjurar.
 • Om kron skjuts ska jaktledaren meddela detta via SUPERTEXT

 

 • Avskjutning 2018/19 Kronhjort ÄSO är 1hjort 2 hind och 4 kalvar.
 • På övriga frågor: SUPERTEXT är en funktion likt sms, man skapar en sms-grupp där alla får ta del av meddelandet. Alltså om er jaktledare skickar ett meddelande ser ALLA detta. Och det är här vi meddelar om vi skjutit en tjur eller kronhjort. Kan givetvis vara till nytta på fler sätt. Magnus tog på sig att vara administratör.
 • Niclas Moberg lyfte det speciella läget med ovanligt varmt väder under sommaren där vi inte kan förvänta oss att älgstammen ser ut som den brukar vid ett normalt år, mer information att läsa finns på jägarförbundets hemsida och bifogat med dagordning.
 • Kassören Kjell vill åter igen att vi ska bättra oss med våra inbetalningar på fällavgiften och eventuella medlemsavgifter. Betala in i tid och gör en bekräftelse vilket lag som betalar. Vi ska också vara noga med att skilja på vad vi har betalt för.
 • Ingen medlemsavgift ska betalas in för 2018/19.
 • Fällavgiften för vuxet djur: 750 kr och kalv 100 kr.
 • Avslutning med fika. Vid protokollet Tommy Axelsson
 •  
 • Hult 2018-09-23
 •  

           ______________________________________

 

Justerare:                                                             Justerare:

Per Axelsson                                                        Eilert Karlsson

 

 

_____________________________________          __________________________________