Protokoll styrelsemöte 190203 Hult Östra ÄSO

Följande jaktlag var representerade : Kongseryd, Kyrkan, Bogård-Havik, N Parken, Gumarp, Holmen, Ödholmen, Havik-Norrsunda, V Ekås, Hällehult.

Följande jaktlag var ej representerade: S Parken, Nödjehult, Dödringshult.

 

1 /Till mötesledare valdes Martin Jarl

2 /Till mötessekreterare valdes Markus Ronnfors 

3 /Avskjutning 2018/2019:

 • Under jaktåret har 6 tjurar, 3 hondjur samt 10 kalvar (3 kvigkalvar, 7 tjurkalvar) skjutits i ÄSO.
 • Detta innebär en avskjutning på 1,8 älgar/1000 ha.
 • Statistik avseende Älgobs och avskjutningshistorik gicks igenom.

 4 /Trafikdöda/ annan dödlighet:

 • Ingen av lagen hade något att rapportera.

 5 /Reflektion avseende andra viltarter:

 • Det är inom ÄSO olika åsikter om huruvida vildsvinsstammen har ökat.

 6 /Arbetsgrupp älgskötselplan:

 • Magnus Bogren, Peter Lundqvist, Steve Ivarsson och Mikael Sjöqvist bildar arbetsgrupp i syfte att ta fram ny älgskötselplan.

 7 /Älgjaktstart:

 • Denna infaller, enligt styrelsens förslag, den tredje lördagen i oktober 2019, 2020 0ch 2021.
 • Beslut skall fattas på ÄSO årsmöte 2019.

8 /Webmaster ÄSO:

 • P-J Olaisson tillträder som ny webmaster för ÄSO.

9 /Administratör viltdata:

 • Respektive älglag lyfter frågan internt i syfte att få fram ny administratör.

10 /Angående älgtjur Norra Parken:

 • Pga överskjutning 2018/2019 av en tjur dras en tjur bort från N Parken tilldelning 2019/2020.

11 /Spillningsinventering 2019:

 • Denna skall vara klar senast 20190428. Kartor och protokoll finns på ÄSO hemsida.

12 /Inbetalning till ÄSO:

 • Det skall aviseras vem och vad som skall betalas.

13 /Övriga frågor:

 • Kontaktlistan för i ÄSO ingående jaktlag skall revideras i närtid.

 

14 /Nästa styrelsemöte i ÄSO skall genomföras 20190825.