Protokoll styrelsemöte 200830 Hult Östra ÄSO

 

Följande jaktlag var representerade : Kongseryd, Kongseryd/stiftet, Bogård-Havik, N Parken, Gumarp,  Havik-Norrsunda, V Ekås, Hällehult, S Parken, Dödringshult.

.

 1. Till mötesledare utsågs Martin Jarl
 2. Till mötessekreterare utsågs Markus Ronnfors
 3. Till justerare utsågs Magnus Bogren och K-G Axelsson
 4. Justering av röstlängd: Ingen justering gjordes utan enligt tidigare, 1 röst/påbörjade 500ha.
 5. Godkännande av kallelse: Godkändes då kallelse till mötet har skett via SUPERTEXT.

 

 1. Beslut om tilldelning  20/21—22/23: Magnus Bogren redovisade och förklarade utsedd grupps arbete i hur tilldelningen ser ut 20/21—22/23. Datafil med tilldelning skall skickas ut till styrelserepresentanterna ur jaktlagen. Det åligger representanterna att förklara hur tilldelningen/beräkningarna gått till. Samverkan mellan olika jaktlag får ske i syfte att få flexiblare jakt, exempelvis mellan Hällhult, Gummarp och Stiftet angående vilket lag som skjuter vuxen älg vilket år.

 

 1. Beslut om avskjutningsbestämmelser: Det fastställdes att respektive jaktlag kan välja att byta vuxen älg mot en kalv.

Avseende skyddsjakt måste samverkan ske mellan jaktlagen där ena jaktlaget överlåter älg till annat lag, detta då inga älgar finns att dela ut till skyddsjakt.

Styrelsen skall informeras om samverkan sker.

 

 1. Metod för att bemöta den ojämna älgtillgången: Avskjutning hondjur skall företrädesvis ske på de marker som drabbats av ej tolerabla betesskador.

 

 1. Beslut av jakttid för älg 20/21: 

Vuxen älg:  201017-201231.   Kalv: 201017-210131.

 

 1. Administratör Älgdata/Viltdata: M Jarl lyfter detta på årsmötet
 2. ÄSO Hemsida: Denna kvarstår tills vidare. M Jarl fortsätter sondering avseende möjlighet till ny design.
 3. Årsmöte ÄSO hålls 20-09-20  klockan 16:00 på Nifsarps Fordonsgymnasie. Fika erbjuds ej pga Corona.
 4. Övriga frågor: Inga frågor framkom.
 5. Övrigt: Kontaktlista jaktlagen reviderades.